Model Contract Tabăra de vară pentru copii 2019

! Poți descărca în format word de aici: Contract tabara de vara copii

 

 

CONTRACT TABĂRĂ DE VARĂ PENTRU COPII

Nr. ____/ 17.06.2019

 

DEFINIȚII

Următoarele definiții vor fi utilizate în stabilirea termenilor și condițiilor de mai jos, fiind aplicabilă în toate formulările:

“noi”, “nouă”, “ale noastre”, “ai nostri”, ”echipa SilviuBălan.ro”, ”echipa Taberesicircuite.ro”, se refera la ASOCIAȚIA SPORT MONTAN SĂCELE, la colaboratorii acestuia sau terțe persoane care sunt reprezentanții acestuia.

“dvs.”, “ai dvs.”, se referă la părintele, părinții, tutorele legal al minorului/minorilor participanți în tabăra de schi, sau orice alt reprezentant legal ce are interes în serviciile oferite.

“tabără” se referă la un cumul de activități de agrement, cazare și masa, supraveghere pentru participanți, pentru o perioadă definită de timp.

“școala de schi” se referă exclusiv la lecțiile de schi individuale sau de grup, pentru o perioadă definită de timp.

“alte tipuri de servicii” se referă la servicii de agrement, închiriere de material sportiv, consultanță și/sau instruire în diferite activități de agrement.

 

PĂRȚILE ÎNTRE CARE SE ÎNCHIEIE CONTRACTUL

Dumneavoastră veți încheia contractul cu reprezentanții ASOCIAȚIEI SPORT MONTAN SĂCELE , in vederea participării în tabără.

 

 1. ASOCIAȚIA SPORT MONTAN SĂCELE cu sediul la Săcele, Str. 7 Izvoare, nr. 24, Jud. Brașov, CUI 37817276 reprezentată prin Bălan Silviu Constantin, CNP 1890621080027 identificat cu CI, seria BV, numarul 836492 emis de SPCLEP Săcele, în calitate de organizator și

 

 1. Nume și prenume părințe/tutore ___________________________________________________________, identificat cu CI seria __ număr _______, CNP _____________________________________, domiciliat la adresa: Str. __________________________, nr __, ap. ___, Sector/Județ _________________________, număr telefon ________________________________, adresa mail ________________________________, care îl reprezintă pe minorul/a participant(ă) la tabăra de vară ________________________________________________________ născut la data de ________________________ și pe minorul/a participant(ă) la tabăra de vară ____________________________________________________ nascut(ă) la data de _____________________.

 

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

În momentul completării formularului de înscriere de pe site-ul www.taberesicircuite.ro/inscriere, dvs. acceptați regulamentul acestor activități, indiferent daca a fost semnat sau nu un act scris.

Nici un angajat, subcontractor ASOCIAȚIA SPORT MONTAN SĂCELE și nimeni altcineva nu are autoritatea să modifice sau să denunțe în vreun fel regulamentul acestui contract sau să facă o promisiune în numele nostru.

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către ASOCIAȚIA SPORT MONTAN SĂCELE de activități de agrement pentru copii. 

 

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o perioada de 6 zile (5 nopți) în perioada 17-22 iunie 2019.

CONTRIBUȚIA

Contribuția se va plati în numerar/ ordin de plată în contul prestatorului, termenul stabilit de prezentul contract îl eșaloneaza astfel:

– 400 lei avans cu o perioadă de minim o săptămână pănă la începutul taberei;

– _____ lei lichidare la intrarea în tabără.

 

 OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Echipa Taberesicircuite.ro se obligă să:

 • presteze serviciile de agrement convenite;
 • să ofere cazare și 3 mese/zi la hotel 3*** pentru toată perioada contractului;
 • să supravegheze 24h/24 copii și să-i instruiască în activitățile în care sunt implicați;
 • să ofere materiale de cea mai bună calitate pentru desfășurarea activităților specifice;
 • să asigure materiale și echipamente de protecție pentru activitățile specifice oferind astfel măsuri de siguranță sporită;
 • să verifice periodic buna funcționare a materialelor de protecție folosite;
 • să explice pe ințelesul tuturor copiilor implicați în program Regulamentul de Ordine Interioara.

 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Dumneavoastră vă obligați să:

 • plătiți suma convenită respectând intervalele de timp stipulate în prezentul contract;
 • respectați orele de intrare și iesire din tabără, precum întreg programul taberei;
 • să adoptați și să respectați îndeosebi Regulamentul de Ordine Interioară.

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

Pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea în exercitarea activităților din cadrul taberei de schi pentru copii, sunt necesare respectarea cu strictețe a următoarelor reguli de conduită:

 1. Copii trebuie să respecte indicațiile precise ale ghizilor în cadrul activităților prestate;
 2. copii trebuie sa utilizeze toate materialele de protecție (casti de protecție, ochelari de soare, etc);
 3. copii trebuie să raspundă prezent la apelul ghidului care le-a fost repartizat și să nu se indepărteze de acesta fără a anunța în prealabil;
 4. copii trebuie să respecte programul taberei așa cum le va fi adus la cunoștință de către ghizi;
 5. este interzisă alergarea de către copii în incinta locației taberei, acesta putând fi cauza accidentării;
 6. este interzis accesul copiilor în spații restrictive delimitate de ghid (balcoanele camerelor, bucătărie, subsol, curte exterioara);
 7. este interzisă folosirea în afara locației taberei pe perioada programului, de telefoane mobile, PSP playere, Ipod-uri sau alte dispozitive, acestea fiind imperativ necesar să nu părăsească locația taberei;
 8. copi trebuie să dea dovadă de respect față de colegii de cameră, colegii de tabără, personalul administrativ sau ghizii care le supervizeaze activitatea;
 9. în cazul în care indicațiile primite de la ghid nu sunt clare sau nu au fost bine înțelese, copii trebuie să ceară ghidului să repete și să folosească un limbaj mai simplu pentru înțelegere.

 

LIMITA RĂSPUNDERE

Răspunderea noastră este limitată în următoarele cazuri:

 • nu se respectă de către dvs. sau copii dvs. clauzele prevazute în prezentul contract;
 • nu se respectă de către dvs. sau copii dvs. prevederile stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară;
 • nu se folosesc deliberat de către dvs. sau copii dvs. materialele și elementele de protecție obligatorii puse la dispoziție de către echipa Taberesicircuite.ro;
 • se  folosesc de către dvs. sau copii dvs. materiale pentru ativitățile specifice sau elemente de siguranță și protecție, ce nu au fost recomandate sau avizate de către echipa Taberesicircuite.ro;
 • nu se respect deliberat de către dvs. sau copii dvs., programul orar impus de echipa Taberesicircuite.ro.

 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract își încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

 • nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus, din prezentul contract;
 • este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
 • cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
 • își încalecă vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;
 • în termen de 5 zile de la primirea notificării prin care i s-a adus la cunostință că nu și-a executat ori iși execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile care îi revin.

Rezilierea prezentului contrat nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător – total sau partial – a oricărei obligații care îi revin, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, asa cum este ea definită prin lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

NOTIFICARI

În accepțiunea părților contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa electronică prevazută în formularul de înscriere.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul contract sunteți de acord cu faptul că Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Datele personale nu vor fi transmise către alte Organizații sau terți procesatori. Conform legislației în domeniu, aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal care vă aparțin: dreptul de a solicita access la datele personale, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă opune prelucrării. Aveti dreptul de a depune o plângere în faţa Autoriății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin trimiterea unei solicitări la adresa de email: contact@sportmontan.ro

 

LITIGII

Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional scris între părțile contractante.

Prezentul contract încheiat astăzi 06.01.2019 în 2 exemplare, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă ca ea a renunțat la acest drept al său.

 

 

 

DATA: 17 iunie 2019 

 

NUME PRENUME BENEFICIAR                                                                    NUME PRENUME PRESTATOR

___________________________                                                        ASOCIAȚIA SPORT MONTAN SĂCELE

___________________________                                                        BĂLAN SILVIU CONSTANTIN

SEMNATURA                                                                                                     SEMNATURA

____________________________                                                     _________________________

 

 ANEXA 1: PROGRAM TABĂRĂ DE SCHI PENTRU COPII

 

LUNI (17 IUNIE) – ZI DE ÎNTÂLNIRE ȘI SOCIALIZARE

10.00-17.00 Până în orele 17 vom lua copii din Brașov și București cu trenul până în Sinaia și apoi cu microbuzul până la Cabana Padina. Facem oprire la Lacul Bolboci și vom admira Cheile Tătarului și Rezervația de turbă

18.00 Cazare (împărțirea pe camere)

19.00 Cină

20.00 Prezentare program, echipă, participanți. Verificare echipament pentru tură din următoarea zi

22.00 Culcare

 

MARȚI (18 IUNIE) – ZI DE TREKKING ȘI PEȘTEREALĂ

07.30 Trezire și pregătire pentru tură

08.00 Mic dejun

09.00 Tură de trekking până la Lacul Scropoasa. Vom descoperi Cheile Zănoagei și Cascada 7 Izvoare unde se găsește ”cea mai pură apă din lume”. Apoi vizităm Peștera Ialomiței și Mânăstirea Ialomiței.

19.00 Cină

20.00 Jocuri de cabană și pregătirea echipamentului pentru următoarea zi

22.00 Culcare

 

MIERCURI (19 IUNIE) – ZI DE BICICLETE ȘI ORIENTARE

07.30 Trezire și pregătire pentru tură

08.00 Mic dejun

09.00 Urcăm cu microbuzul până în Piatra Arsă și de acolo vom admira împrejurimile și Valea Prahovei de la înalțime, de pe biciclete

14.00 prânz la cabană

15.30 Curs de orientare cu harta și busola

19.00 Cină

20.00 Jocuri de cabană și pregătirea echipamentului pentru următoarea zi

22.00 Culcare

 

JOI (20 IUNIE) – ZI DE TREKKING ȘI CĂȚĂRAT

07.30 Trezire și pregătire pentru tură

08.00 Mic dejun

09.00 Tură spre Șaua Strunga. Vom admira Țara Branului și culoarul Bran-Rucăr de la înălțime

14.00 Prânz la cabană

15.30 Curs de escaladă – elemente de bază

19.00 Cină

20.00 Jocuri de cabană și pregătirea echipamentului pentru următoarea zi

22.00 Culcare

 

VINERI (21 IUNIE) – ZI DE TREKKING

07.30 Trezire și pregătire pentru tură

08.00 Mic dejun

09.00 Scopul turei este de a ajunge pe cel mai înalt vârf din Munții Bucegi (Vârful Omu – 2509m). Vom vizita Babele și Sfinxul. Turele de începători și intermediari vor urca cu telecabina până la Babele.

19.00 Cină

20.00 Seara festivă

22.00 Culcare

 

SÂMBĂTĂ (22 IUNIE) – ZI DE CULTURALIZARE

07.30 Trezire și pregătirea bagajelor

08.00 Mic dejun

09.00 Vom pleca de dimineață din Padina urmând să vizităm Castelele Peleș și Pelișor și Casinoul din Sinaia. Apoi ne vom împărți pentru a merge fiecare copil spre casa lui.

 

 

ANEXA 2: ECHIPAMENT OBLIGATORIU

 • Bocanci sau adidași de munte (preferabil 2 perechi)
 • Încălțăminte sport sau papuci (pentru interiorul cabanei)
 • geacă + pantaloni
 • Colanți/ ștrampi (minimum 3 perechi)
 • Mănuși (1 pereche subtiri)
 • Caciulă
 • Fular sau bandana (buff)
 • Pantaloni lungi (trenning și blugi)
 • Hanorac și bluză/ pulover/polar (2 bucăți)
 • Bluza de corp (first-layer – 2 bucăți)
 • Tricouri (5 bucăți), maieuri (5 bucăți), lenjerie intimă (5 bucăți), șosete (5 bucăți)
 • Pijamale
 • Ochelari de soare
 • Strugurel de buze și cremă cu protecție solară
 • Necesar baie: săpun, periuță și pastă de dinți, gel și sampon, prosoape
 • Papuci de baie
 • Trusă medicală/Medicamente dacă urmați un tratament (vă rugăm să ne spuneți acest lucru în formularul de înscriere sau la telefon)
 • Carnetul de note, pentru a obține reducere la obiectivele turistice.
 • Bicicleta, casca de bicicletă și manusi de bicicleta
 • Bețe de trekking (optional)
 • Ham, espadrile pentru cățărat (optional) – doar dacă aveți deja cumpărate, nu cumpărați special pentru tabără.

 

 

Toate evenimentele